Almindelige leveringsbetingelser NL 17

for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr i og mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige.
Udgivet i 2017 af DI, Danmark, Teknologiateollisuus, Finland, Norsk Industri, Norge
og Teknikföretagen, Sverige.

Anvendelse. Definitioner
1.  Disse almindelige betingelser finder anvendelse, såfremt parterne skriftligt eller på anden måde har indgået aftale herom. Eventuelle fravigelser fra betingelserne skal aftales skriftligt for at blive gældende.

Den eller de genstande, som sælgeren i henhold til parternes aftale skal levere, benævnes i disse betingelser ”Produktet”. Udtrykket omfatter også dokumentation og software i henhold til punkterne 4 – 7.
Når udtrykket ”skriftlig(t)” anvendes i disse betingelser, betyder det et dokument underskrevet af begge parter eller brev, telefax, e-mail, eller andre kommunikationsformer, som parterne har aftalt.

Produktinformation
2.  Oplysninger i markedsføringsmateriale, prislister og anden produktinformation er kun bindende i det omfang, aftalen ud-trykkelig henviser til dem.


Dokumentation og information
3. Al dokumentation vedrørende Produktet eller dettes fremstil-ling, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra den ene part til den anden, forbliver den overladende parts ejendom.

Modtagen dokumentation eller information må ikke uden den anden parts samtykke anvendes til andet end det, der var formålet med overladelsen. Med undtagelse af sådan dokumentation som nævnes i punkt 4 må den ikke uden samtykke fra den anden part kopieres, udleveres eller bringes til tredjemands kundskab.

4. Sælgeren skal senest ved leveringen vederlagsfrit forsyne køberen med et eller et større aftalt antal eksemplarer af sådan dokumentation, som er tilstrækkeligt udførlige til, at køberen kan udføre montering, idriftsættelse, drift og vedligeholdelse – herunder løbende reparationer – af Produktet. Sælgeren har dog ikke pligt til at udlevere dokumentation, som ligger til grund for fremstilling af Produktet eller reservedele.

I det omfang det er tilladt i henhold til relevant lovgivning, kan sælgeren med køberens samtykke opfylde ovennævnte forpligtel-ser ved at gøre dokumentationen tilgængelig i elektronisk form.

Software
5. Med software menes i disse betingelser den software, der indgår i Produktet og som består af leverandørsoftware og/eller underlicensieret software.

Leverandørsoftware er software, som sælgeren har rettighederne til. Underlicensieret software er software, som tredjemand har ret-tighederne til, og som sælgeren med dennes tilladelse overdrager køberen brugsret til.

6. Såfremt andet ikke er aftalt, har køberen en tidsubegrænset ikke-eksklusiv ret til at bruge leverandørsoftwaren ved anvendelse af Produktet. Køberen kan overdrage denne brugsret til senere erhververe af Produktet. Såfremt andet ikke er aftalt, beholder sælgeren rettighederne til leverandørsoftware, også selv om softwaren er frembragt særskilt for køberen. Køberen har ret til på eget ansvar at foretage sådanne tilpasninger i leverandørsoftware, som ligger inden for Produktets almindelige anvendelsesformål.

Med de begrænsninger, som måtte være aftalt mellem rettig-hedsindehaveren og sælgeren, har køberen en tidsubegrænset ikke-eksklusiv ret til at bruge underlicensieret software ved anvendelsen af Produktet og til at overdrage denne brugsret til senere erhververe af Produktet. Sælgeren skal senest ved aftalens indgåelse skriftligt underrette køberen om sådanne begræns-ninger. Køberen kan kun foretage tilpasninger i underlicensieret software, såfremt dette er særskilt aftalt.

7. Medmindre andet er aftalt, er sælgeren ikke forpligtet til at stille kildekoden til softwaren til rådighed for køberen. Med min-dre andet er aftalt, er sælgeren heller ikke forpligtet til at levere opdaterede versioner af softwaren til køberen.

Leveringsprøve
8.
Såfremt der er aftalt leveringsprøve, skal prøven udføres der, hvor Produktet fremstilles, medmindre et andet sted er aftalt. Så-fremt tekniske krav til prøven ikke er angivet i aftalen, skal denne udføres i overensstemmelse med normal praksis indenfor ved-kommende industribranche i det land, hvor Produktet fremstilles.

9. Sælgeren skal skriftligt varsle køberen om en leveringsprøve 
i så god tid, at køberen kan være til stede. Såfremt køberen har modtaget et sådant varsel, kan leveringsprøve afholdes, selv om køberen ikke er repræsenteret ved prøven.

Sælgeren skal føre protokol over leveringsprøven. Prøveprotokol-len skal sendes til køberen. Medmindre køberen beviser noget an-det, skal prøveprotokollen anses for at give en korrekt beskrivelse af leveringsprøvens gennemførelse og af dennes resultat.

10. Såfremt Produktet ved leveringsprøven viser sig ikke at være kontraktmæssigt, skal sælgeren så hurtigt som muligt sørge for, at dette bringes i overensstemmelse med aftalen. På køberens forlangende skal ny leveringsprøve derefter udføres, medmindre afvigelsen var ubetydelig.

11. Medmindre anden fordeling er aftalt, skal sælgeren bære alle omkostninger ved leveringsprøver, som udføres der, hvor Pro-duktet fremstilles. Køberen bærer dog alle omkostninger for sine repræsentanter, herunder rejse- og opholdsudgifter, i forbindelse med sådanne leveringsprøver.

Leveringsklausul
12. Er der aftalt en leveringsklausul, skal denne fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende INCOTERMS®. Er ingen leveringsklausul særskilt aftalt, skal levering ske ”FCA” (Frit Fragtfører) på sælgerens sted eller på en anden af ham anvist plads.

Leveringstid. Forsinkelse
13.
Såfremt parterne i stedet for et bestemt leveringstidspunkt har angivet et tidsrum, inden for hvilket levering skal finde sted, anses dette tidsrum at løbe fra aftalens indgåelse.

14. Finder sælgeren, at han ikke kan levere i rette tid, eller må for-sinkelse fra hans side anses for sandsynlig, skal han uden ugrun-det ophold give køberen skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor levering påregnes at kunne finde sted. Undlader sælgeren at give sådan meddelelse i tide, skal han, uanset bestemmelserne i punkterne 16 og 17, erstatte køberen de merudgifter, denne påfø-res og som han ellers ville kunne have undgået.

15. Leveringstiden skal forlænges i det omfang, som det efter om-stændighederne er rimeligt, såfremt leveringen forsinkes af nogen af følgende årsager:
−  en handling eller en undladelse fra køberens side, eller 
−  sælgerens afbrydelse af aftalens opfyldelse i henhold til punkt 21, andet stykke, eller
−  en anden omstændighed, som køberen bærer ansvaret for, eller−  af en omstændighed, som i henhold til punkt 45 udgør en ansvarsfrihedsgrund

Leveringstiden skal forlænges, selv om årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindeligt aftalte leveringstid.

16. Hvis sælgeren ikke leverer Produktet i rette tid, er køberen berettiget til konventionalbod fra det tidspunkt, hvor levering skulle have fundet sted.
Konventionalboden skal udgøre 1 pct. af den aftalte købesum for hver påbegyndt uge forsinkelsen varer. Er kun en del af Produktet forsinket, skal konventionalboden beregnes af den del af købe-summen, som kan henføres til den del af Produktet, som på grund af forsinkelsen ikke kan tages i brug.

Konventionalboden kan ikke overstige 10 pct. af dette beregnings-grundlag.
Konventionalboden forfalder til betaling ved skriftligt påkrav fra køberen, dog tidligst når Produktet i sin helhed er leveret eller på det tidspunkt, hvor køberen hæver aftalen i henhold til punkt 17.

Køberen fortaber sin ret til konventionalbod, såfremt han ikke har fremsat skriftligt krav herom inden seks måneder efter, at levering skulle have fundet sted.

17. Såfremt køberen på grund af forsinkelsens varighed er blevet berettiget til maksimal konventionalbod i henhold til punkt 16, og Produktet fortsat ikke leveres, kan køberen ved skriftlig medde-lelse til sælgeren kræve levering og fastsætte en sidste rimelig frist, som ikke kan være kortere end en uge.

Såfremt sælgeren ikke leverer inden for den fastsatte frist, og dette ikke skyldes forhold, som køberen bærer ansvaret for, kan købe-ren ved skriftlig meddelelse til sælgeren hæve aftalen for så vidt angår den del af Produktet, som ikke kan tages i brug som følge af forsinkelsen.

Køberen har, såfremt han således hæver aftalen, tillige krav på erstatning for det tab, han har lidt ved sælgerens forsinkelse, i det omfang tabet overstiger den maksimale konventionalbod, han har kunnet kræve i henhold til punkt 16. Denne erstatning kan ikke overstige 10 pct. af den del af den aftalte købesum, som kan henføres til den del af Produktet, for hvilken aftalen hæves.
Køberen har desuden ret til, ved skriftlig meddelelse til sælgeren, at hæve aftalen, såfremt det står klart, at der vil indtræffe en for-sinkelse, som i henhold til reglerne i punkt 16 ville give køberen ret til maksimal konventionalbod. Ved en sådan ophævelse har køberen ret til såvel maksimal konventionalbod som erstatning i henhold til dette punkts tredje stykke.

Bortset fra konventionalbod i henhold til punkt 16 og ophævelse med begrænset erstatning i henhold til dette punkt 17 er ethvert krav fra køberen i anledning af sælgerens forsinkelse udelukket.

18. Finder køberen, at han ikke vil kunne modtage Produktet på det aftalte tidspunkt, eller må forsinkelse fra hans side anses som sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give sælgeren skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor modtagelse påregnes at kunne finde sted.

Undlader køberen at modtage Produktet på det aftalte tidspunkt, er han desuagtet forpligtet til at erlægge enhver af levering be-tinget betaling, som om levering af Produktet havde fundet sted. Sælgeren skal sørge for, at Produktet oplagres på køberens reg-ning og risiko. Såfremt køberen kræver det, skal sælgeren forsikre Produktet for køberens regning.

19. Medmindre køberens i punkt 18 angivne undladelse skyldes noget i punkt 45 nævnt forhold, kan sælgeren skriftligt kræve, at køberen modtager Produktet inden for en rimelig frist.

Undlader køberen, af årsager som sælgeren ikke bærer ansvaret for, at tage imod Produktet inden for fristen, har sælgeren ret til ved skriftlig meddelelse til køberen at hæve aftalen for den leve-ringsklare del af Produktet, som på grund af køberens undladelse ikke er blevet leveret. Sælgeren har i sådant tilfælde ret til erstat-ning for den skade, som køberens undladelse har påført ham. Er-statningen kan ikke overstige den del af den aftalte købesum, som kan henføres til den del af Produktet, for hvilken aftalen hæves.

Betaling
20. Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske mod faktura med 30 dages betalingsfrist fra fakturadato.
Medmindre andet er aftalt, skal den aftalte købesum med tillæg af eventuel merværdiafgift faktureres med 40 pct. ved aftalens indgåelse og den resterende del ved Produktets levering.

21. Betaler køberen ikke rettidigt, har sælgeren fra forfaldsdagen krav på morarente med den rentesats, som gælder i henhold til lovgivning om renter ved forsinket betaling i sælgerens land. Sæl-geren har desuden ret til kompensation for sine faktiske inddrivel-sesomkostninger.
Betaler køberen ikke rettidigt, eller stiller køberen ikke rettidigt aftalte sikkerheder, har sælgeren endvidere ret til, efter at have gi-vet køberen skriftlig meddelelse herom, at afbryde sin opfyldelse af aftalen, indtil betaling sker eller aftalte sikkerheder stilles.

22. Såfremt køberen ikke efter tre måneder har betalt det forfald-ne beløb, har sælgeren ret til ved skriftlig meddelelse til køberen at hæve aftalen. Sælgeren har da, udover hvad der følger af punkt 21, første stykke, ret til erstatning for den skade han har lidt. Erstatningen kan ikke overstige den aftalte købesum.

Ejendomsforbehold
23. Produktet forbliver sælgerens ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud i den udstrækning, et sådant ejendomsforbehold er gyldigt i henhold til den relevante lovgivning.

Ansvar for mangler
24. Sælgeren er forpligtet til at afhjælpe alle mangler ved Pro-duktet, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstil-ling, ved at foretage reparation eller udskiftning i overensstem-melse med punkterne 25 – 36 nedenfor.

Når sælgeren er ansvarlig for en mangel ved Produktet, har han et tilsvarende ansvar for skade på Produktet, som manglen forår-sager.
Sælgerens ansvar omfatter ikke mangler, som er forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af køberen, eller af konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af denne.

25. Sælgerens ansvar omfatter ikke mangler, som skyldes årsager, opstået efter at risikoen for Produktet er gået over på køberen. Ansvaret omfatter f.eks. ikke mangler, som opstår som følge af, at driftsforholdene afviger fra det, som er forudsat i aftalen eller af ukorrekt anvendelse af Produktet. Det omfatter heller ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller ukorrekt montering foretaget af køberen, ændringer foretaget uden sæl-gerens skriftlige samtykke eller reparationer, som køberen har udført på fejlagtig måde. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og forringelse.

26. Sælgerens ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden et år fra den dag, Produktet blev leveret. Anvendes Produktet mere intensivt end aftalt, forkortes denne periode forholdsmæs-sigt.

27. Ved udskiftning eller reparation i henhold til punkt 24, påtager sælgeren sig de samme forpligtelser for udskiftningsdele og reparerede dele, som gælder for det oprindelige Produkt i et tidsrum af et år. For Produktets øvrige dele forlænges den i punkt 26 nævnte ansvarsperiode kun med det tidsrum, Produktet ikke har kunnet anvendes som følge af mangler, som sælgeren er ansvarlig for.

28. Køberen skal give skriftlig meddelelse om en mangel til sælgeren uden ugrundet ophold, efter at manglen har vist sig og i intet tilfælde senere end to uger efter, at den i punkterne 26 og 27 nævnte ansvarsperiode er udløbet. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes manglen ytrer sig. Såfremt køberen ikke skriftligt giver meddelelse til sælgeren om en mangel inden for de ovenfor angivne frister, fortaber køberen sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen.

Såfremt der er grund til at antage, at manglen kan medføre risiko for skade, skal sådan meddelelse gives straks. Gives meddelelsen ikke straks, fortaber køberen sin ret til at fremsætte krav som følge af skade på Produktet, som kunne være undgået, såfremt sådan meddelelse var blevet givet.

29. Efter at have modtaget skriftlig meddelelse fra køberen i hen-hold til punkt 28, skal sælgeren afhjælpe manglen uden ugrundet ophold. Afhjælpningsarbejdet skal udføres på tidspunkter, så køberens virksomhed ikke forstyrres i unødigt omfang. Sælgeren skal selv bære de med afhjælpningen forbundne omkostninger i henhold til reglerne i punkterne 24 – 36.

Afhjælpningen skal udføres der, hvor Produktet befinder sig, med-mindre sælgeren under hensyntagen til begge parters interesse finder det mere hensigtsmæssigt, at Produktet sendes til ham eller til et af ham udpeget sted.

Såfremt manglen kan afhjælpes ved udskiftning eller reparation af en mangelfuld del, og hvis demontering og montering af delen ikke kræver særlig fagkundskab, kan sælgeren kræve, at den man-gelfulde del sendes til ham eller til et af ham udpeget sted med henblik på udskiftning eller reparation. Sælgeren har i et sådant tilfælde opfyldt sin forpligtelse vedrørende manglen, når han har leveret en udskiftningsdel eller en repareret del til køberen.

30. Køberen skal for egen regning sørge for, at sælgeren har fri adgang til Produktet samt forestå ethvert indgreb i andet udstyr end Produktet, der er nødvendig for at kunne afhjælpe manglen. 

31. Enhver transport og forsendelse i forbindelse med afhjælp-ning af mangler skal ske på sælgerens regning og risiko.

Køberen skal følge sælgerens instruktioner om transport- og forsendelsesmåde.

32. Køberen skal bære de meromkostninger, som sælgeren påfø-res ved afhjælpning af mangler som følge af, at Produktet befinder sig på et andet sted end det i aftalen angivne bestemmelsessted for sælgerens leverance til køberen eller – hvis et sådant ikke er angivet – leveringsstedet.

33. Mangelfulde dele, som udskiftes i henhold til punkt 24, skal stilles til sælgerens disposition og bliver hans ejendom.

34. Såfremt køberen har afgivet en sådan meddelelse, som nævnt i punkt 28, og det viser sig, at der ikke forligger nogen mangel, som sælgeren bærer ansvaret for, har sælgeren ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført ham.

35. Såfremt sælgeren ikke rettidigt opfylder sine forpligtelser 
i henhold til punkt 29, kan køberen skriftligt give sælgeren en sidste, rimelig frist for opfyldelse, som ikke kan være kortere end en uge. Har sælgeren ikke opfyldt sine forpligtelser inden udløbet af den fastsatte frist, kan køberen efter eget valg:
a)   på sælgerens regning og risiko udføre eller lade udføre de tiltag, som er nødvendige for at afhjælpe manglen forudsat, at han gør dette på en fornuftig og rimelig måde, eller
b)   kræve forholdsmæssigt afslag, dog højst 20 pct. af den aftalte købesum, eller
c)  såfremt manglen er væsentlig, hæve aftalen ved skriftlig medde-lelse til sælgeren.  Køberen har også ret til at hæve aftalen, såfremt manglen efter tiltag som nævnt under a) fortsat er væsentlig. Køberen kan ved ophævelse kræve erstatning for sit tab, dog højst 20 pct. af den aftalte købesum.

36. Uanset bestemmelserne i punkterne 24 – 35 gælder sælgerens mangelsansvar ikke for nogen del af Produktet længere end et år fra afslutningen af den ansvarsperiode, som følger af punkt 26, første sætning, eller fra afslutningen af nogen anden ansvarsperio-de, som parterne måtte have aftalt.

37. Sælgeren har ikke noget ansvar for mangler udover det i punkterne 24 – 36 forskrevne.

Immaterialretskrænkelser
38. Medmindre andet er aftalt, skal sælgeren i henhold til punkterne 39 – 42 holde køberen skadesløs for så vidt angår erstatningskrav fra tredjemand, som begrundes med, at Produktet krænker patent, ophavsret eller anden immaterialrettighed, som er beskyttet i Danmark, Finland, Norge, Sverige eller i noget andet land, som parterne særskilt har aftalt.

39. Sælgeren er ikke ansvarlig for immaterialrets krænkelser, som er en følge af:
−  at Produktet anvendes i et andet land end dem, som følger af 
punkt 38, eller
−  at Produktet anvendes på en måde, som afviger fra det, der er aftalt, eller som sælgeren ikke burde have forudset, eller
−  at Produktet anvendes sammen med udstyr eller software, som ikke er leveret af sælgeren, eller
−  at køberen har foretaget ændringer i Produktet.

Sælgeren er heller ikke ansvarlig for immaterialretskrænkelser, som udelukkende er en følge af, at Produktets udformning eller konstruktion er foreskrevet og specificeret af køberen.

40. Imødegåelse af de i punkt 38 nævnte krav skal ske for sælge-rens regning. Sælgeren skal endvidere godtgøre køberen sådanne beløb, som denne ved retskraftig dom eller ved forlig godkendt af sælgeren er blevet pålagt at betale.
Sælgeren er kun ansvarlig, såfremt køberen uden ugrundet ophold underretter sælgeren om krav, han har modtaget, og køberen overlader det til sælgeren at bestemme, hvorledes kravet skal imødegås.

41. Viser der sig at foreligge en krænkelse af patent, ophavsret eller anden immaterialrettighed, som sælgeren i henhold til punkterne 38 og 39 er ansvarlig for, skal sælgeren, efter at han har modtaget underretning i henhold til punkt 40, andet stykke, uden ugrundet ophold efter eget valg:
−  sikre køberen ret til fortsat at bruge Produktet, eller
−  ændre Produktet således, at krænkelsen ikke længere foreligger, eller
−  erstatte Produktet med et andet produkt med tilsvarende funktion, som brugen af ikke indebærer nogen krænkelse.

Sælgeren har en tilsvarende forpligtelse, når køberen skriftligt har underrettet ham om, at der foreligger en krænkelse af patent, ophavsret eller anden immaterialrettighed, uden at tredjemand har fremsat krav mod køberen.

42. Såfremt sælgeren ikke rettidigt opfylder sine forpligtelser i henhold til punkt 41, kan køberen skriftligt give ham en sidste rimelig frist, som ikke kan være kortere end en uge, til at opfylde forpligtelserne. Har sælgeren ikke opfyldt sine forpligtelser inden for fristen, kan køberen efter eget valg:
a)  på sælgerens regning og risiko udføre eller lade udføre nødven-dige tiltag svarende til de, som angives i punkt 41, første stykke, forudsat, at han gør dette på en rimelig og fornuftig måde, eller
b)  såfremt krænkelsen medfører væsentlig ulempe for ham, hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til sælgeren. Køberen har tillige ret til at hæve aftalen, såfremt ulempen efter udførelsen af de under a) nævnte tiltag stadig er væsentlig.

Ansvar for tingskade forvoldt af Produktet
43. Sælgeren er ikke ansvarlig for skade forvoldt af Produktet på fast ejendom eller løsøre eller for følgerne af sådan skade, såfremt skaden indtræffer, mens Produktet er i køberens besiddelse. Sælgeren er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori køberens produk-ter indgår.

Køberen skal holde sælgeren skadesløs i den udstrækning, sælgeren pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som sælgeren i henhold til første stykke ikke er ansvarlig for.
De nævnte begrænsninger i sælgerens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Fremsætter tredjemand krav mod sælgeren eller køberen om erstatning for skade eller tab i henhold til dette punkt, skal den anden part straks underrettes skriftligt herom.
Sælgeren og køberen er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller tab, som påstås forårsaget af Produktet. Det indbyrdes forhold mellem køberen og sælgeren skal dog altid afgøres i henhold til punkt 48.

Generel ansvarsbegrænsning
44. Parterne har ikke noget ansvar over for hinanden ud over det, der er fastsat i disse betingelser. Dette gælder ethvert tab, som en part kan lide, så som driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomi-ske konsekvenstab eller indirekte tab.

Den i første stykke nævnte begrænsning af parternes ansvar gælder ikke, hvis en part har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Ansvarsbegrænsningen gælder heller ikke i tilfælde af en parts misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til punkt 3, andet stykke, eller for ansvar for immaterialretskrænkelser i henhold til punkterne 38 – 42.
Ansvarsfrihed (force majeure)

45. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, naturkatastrofer og ekstreme naturfænomener, krig, mobilisering eller militærindkal-delser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, handels- og valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transport-midler, almindelig vareknaphed, indskrænkninger i tilførslen 
af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

De i første stykke nævnte omstændigheder medfører kun an-svarsfrihed, såfremt deres indvirkning på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses ved aftalens indgåelse.

46. Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen an-svarsfrihedsgrund som nævnt i punkt 45, uden ugrundet ophold skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør.
Ved force majeure hos køberen skal denne dække de omkostnin-ger, som sælgeren pådrager sig for at sikre og beskytte Produktet.

47. Uanset hvad der i øvrigt følger af disse betingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 måneder af en ansvarsfrihedsgrund som nævnt i punkt 45.

Tvister. Lovvalg
48. Tvister i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed skal afgøres ved voldgift i henhold til de lovregler om voldgift, der gælder i sælgerens land. Hvis det omtvistede beløb eksklusiv merværdiafgift ikke overstiger 50.000 EUR, eller det tilsvarende beløb i aftalevalutaen, skal tvisten dog afgøres ved de almindelige domstole i sælgerens land.

49. Alle tvister i anledning af aftalen skal bedømmes efter loven i sælgerens land.

English version